Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Crazy Shop s.r.o., se sídlem Kubelíkova  1224/42, Praha, 13000, Česká
republika, IČ: 01685791, DIČ: CZ01685791

1. Základní ustanovení

1. Dodavatelem plachtových hal (dále jen „hala“) je společnost Crazy Shop s.r.o.(dále jen „Prodávající“)2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího a jeho zákazníků. Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé a fyzické osoby
podnikatelé a právnické osoby (dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“).
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Předmět obchodních podmínek

1. Předmětem těchto všeobecný obchodních podmínek je nákup a prodej plachtových hal.
2. Plachtové haly jsou dodávány jako výrobek plnící funkci stavby a za určitých podmínek vyžadují
stavební povolení dle Stavebního zákona.
3. Sestava plachtové haly obsahuje ocelovou konstrukci se zinkovanou antikorozní povrchovou úpravou,
plachtu PVC dle zvolené gramáže a barvy, spojovací a napínací materiál, kotvení dle zvolené plochy.
4. PVC plachty jsou dodávány v různých gramážích a barvách, gramáž plachty může mít odchylku cca
+- 5 %. Barevné verze mohou obsahovat nepatrné barevné odchylky.
5. Součástí dodávky plachtové haly je montážní manuál.
6. Součástí dodávky plachtové haly není budování základové kotvící plochy a vyřízení stavebního
povolení.
7. Technické údaje k plachtové hale jsou vždy specifikovány v manuálu.

3. Objednací podmínky

Objednávka
1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek https://plachtova-hala.cz, písemně
poštou na výše uvedenou adresu Prodávajícího, e-mailem na adresu info@plachtova-hala.cz, osobně
na adrese prodávajícího či telefonicky + 420 775 525 557
2. Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
• jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele
• přesné místo dodání včetně PSČ, případně fakturační adresu, pokud je odlišná
• IČ kupujícího, je-li podnikatelem
• DIČ kupujícího, je-li plátcem DPH
• přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
3. Odesláním objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním
zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky a současně akceptuje ceny, které jsou platné v
okamžiku odeslání objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí jednání těchto
zvláštních podmínek.
4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn
odmítnout, nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné
uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
5. Kupující i Prodávající souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.).

Zrušení objednávky

1. Zrušení objednávky lze provést pouze písemně emailem na info@plachtova-hala.cz s telefonickým
avízem na číslo +420 775525557, nebo písemně poštou na adresu Crazy Shop s.r.o. Klubovní 124, Postřelmov, 78969
. Rozhodné je datum odeslání případně podání.
2. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu do 7 dnů po zaplacení zálohové
faktury bez jakýchkoliv sankcí.
3. Smluvní pokuta za zrušení objednávky haly na míru ( haly na zakázku a na objednávku, plachty s atypickou barevnou
kombinací apod.).
• 0-14 dní od uskutečnění objednávky bez pokuty
• 15-30 dní od uskutečnění objednávky 50% ceny haly bez DPH
• 30 dní od uskutečnění objednávky – termín dodání 70% ceny haly bez DPH
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo na úhradu dalších nákladů spojených s doručováním
objednávky, montáží apod.
6. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn
e-mailem na e-mailovou adresu, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve
své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami
ohledně dalšího postupu (náhrada objednané haly jinou, zrušení celé objednávky apod.).

Neodebrání haly

1. Pokud si Kupující neodebere objednanou halu bez zrušení objednávky (po domluvě s prodejcem),
nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením této haly, čímž není porušeno právo zákazníka
halu nepřevzít z důvodu rozporu s objednávkou.
2. Pokud si zákazník neodebere halu do 14n dnů od oznámení na odběr haly, je Prodávající oprávněn
účtovat skladné ve výši 0,05 % z ceny haly za každý den.
3. Halu, kterou si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle
svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením
není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k
neodebrané objednávce podle bodu 1.

4. Platební podmínky

1. Nabídka prodeje haly a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových
stránkách https://plachtova-hala.cz, případně po dobu platnosti podané nabídky.
2. Ceny hal neobsahují úpravu nebo výstavbu plochy pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských
sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení.
3. Ceny uvedené na webových stránkách, případně podaných nabídkách, pokud není uvedeno jinak,
jsou včetně DPH. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
5. Vlastnické právo k hale přejde na Kupujícího dnem uhrazení 100 % kupní ceny.

Záloha
1. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na halu dle dohody na základě
výzvy k platbě
zaslané formou zálohové faktury.
2. Obvyklá výše zálohy
• standardní model haly na objednání – výše zálohy 50%
• standardní model haly skladem – výše zálohy na halu ve výši 100 % hodnoty objednávky
bankovním převodem, nebo v hotovosti na místě nakládky

3. Splatnost zálohové faktury je 14 dní.
4. V případě, že uvedená zálohová faktura nebude ze strany odběratele uhrazena řádně a včas,
objednávka se od počátku ruší, a to v souladu s ust. § 548 odst. 2 OZ. 5. Možnosti uhrazení zálohové
faktury:
• v hotovosti v místě nakládky na adrese: Crazy Shop s.r.o., Klubovní 124, Postřelmov, 78969
• bankovním převodem na číslo účtu Prodávajícího

Doplatek

1. Doplatek je nutné uhradit před zajištěním dopravy pomocí spedice, případně na místě provozovny v hotovosti.
2. Doplatek kupní ceny uhradí Kupující na základě konečné faktury
3. Možnosti uhrazení faktury:
• v hotovosti v místě nakládky na adrese Klubovní 124, Postřelmov, 78969
• bankovním převodem na číslo účtu Prodávajícího při zajištění dopravy spedicí.

5. Dodací podmínky

1. Dodavatel se zavazuje dodat nesmontovanou plachtovou halu a provést její případnou montáž v
termínech dohodnutých předem na základě nabídky a následné objednávky. Podmínkou dodání haly
je uhrazení zálohy v termínu splatnosti. Zároveň při předání haly se dodavatel zavazuje předat
doklady v souladu s uzavřenou smlouvou.
2. Dodací lhůta objednané haly se počítá ode dne uhrazení zálohy, pokud není dohodnuto jinak.
3. Délka předpokládané doby doručení haly je zobrazena při vytváření objednávky na webových
stránkách Prodávajícího. Doba doručení haly k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručení.
4. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré
odborné péče Prodávajícího, nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 5.1. a 5.2. těchto
VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající
zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení haly.
5. Doručení haly do zahraničí bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje
právo požadovat úhradu haly i dopravy předem.
6. K veškerým zakoupeným halám je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a
záruční list. Daňový doklad je též zaslán prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl při objednání
haly.
7. Prodávající je povinen avizovat dodání haly Kupujícímu min. 2 pracovní dny před jeho dodáním.
8. Okamžikem převzetí haly Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či
ztrátu haly.

6.Doprava

1. Pokud není u jednotlivých položek na webových stránkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje
přepravu haly na místo dle doručovací adresy zvolené Kupujícím.
2. Cena za dopravu bude připočtena k celkové ceně dodávky haly.
3. Objednaná hala bude zaslána na adresu doručení způsobem podle výběru zákazníka.
• Vlastní doprava – zákazník si zajistí dopravu vlastními prostředky na provozovně v Postřelmově
• Doprava  – dopravu do místa určení dle dodací adresy zajistí dodavatel – cena dle předchozí cenové nabídky a schválení kupujícím.
6. Montáž
Montáž je možné provést svépomocí dle přiloženého manuálu a nebo je nutné zajistit místní montážní firmu. V tuto chvíli montáže nezajišťujeme z kapacitních důvodů. Lze zajistit externí montážní firmu.

Ukotvení haly

1. Před montáží haly je nutné již mít připravenou plochu pro ukotvení plachtové haly:
• Maximální odchylka kotevní plochy je možná do 1 % ve sklonu roviny.
• Kotvení do asfaltu je možné pouze za předpokladu, že síla asfaltové plochy je min. 18 cm.
• Kotvení do betonu je možné pouze za předpokladu, že síla betonové plochy je min 20 cm.
• Kotvení do země je možné pouze za předpokladu, že je půdní profil tvoří homogenní zemina.
Kotvení přímo do písčitých nebo jiných nehomogenních půdních profilů nedoporučujeme, je však
možné při vybudování betonových patek.
2. Použití chemických nebo ocelových kotev do pevných ploch jako je asfalt beton apod. je možné
pouze v souladu a doporučeními výrobce těchto kotev.

Montáž svépomocí

Kupující provádí montáž haly vlastními prostředky na základě montážního manuálu, případně
doporučení odborně způsobilé osoby Prodávajícího

7. Podmínky údržby haly

Napínání plachty
1. Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2 x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře po
polevení mrazů. Při chladném počasí plachta může tuhnout, v teplém počasí se může prověsit.
2. Halu je nutné vždy udržovat v napnutém stavu.
3. Plachtu napínáte pomocí napínacích ráčen instalovaných v kotevních patkách a utažením napínacích
lan.
Sněhová a větrná zátěž
1. Při nánosu sněhu větším, než je předepsaná sněhová zátěž, je nutné odstraňovat ze střechy
haly sníh, pokud nespadne sám dolů. Je nutné odstraňovat také větší nános sněhu z bočnice haly.
2. Nenechávejte otevřená a nezajištěná vrata při vysokém větru. Při síle větru větší, než je povolená
zátěž pro daný model haly (naleznete v technickém listě), doporučujeme plachtu dočasně demontovat.
Kontrola kotvení
1. Pravidelně kontrolujte, zejména po deštích, v období zhoršených povětrnostních podmínek, po zimě
apod. stav ukotvení haly do země a stav kotevních tyčí. Uvolněnou kotevní tyč je nutné nahradit delší
tyčí případně zatlouct do země jiným směrem. 2. U hal ukotvených do pevné plochy je nutné kontrolovat
stav plochy okolo chemické nebo natloukací kotvy, v případě drobných prasklin může dojít k uvolnění
kotvy, která může zapříčinit destabilizaci haly.
Ocelová konstrukce haly
1. Pozinkovaná ocelová konstrukce haly má za optimálních podmínek životnost až 25 let. Při zvýšené
vlhkosti se životnost konstrukce úměrně zkracuje. Proto je nutné vnitřní prostory udržovat v suchém
stavu.
2. Halu pravidelně odvětrávejte otevřením vrat na obou čelních koncích haly. Pokud by byl tento způsob
větrání nedostačující, doporučuje se halu osadit odvětrávacími turbínami.

Údržba plachty
1. Nadměrná vlhkost uvnitř haly může zapříčinit výskyt plísní.
2. Halu pravidelně větrejte, viz bod 4..
3. Plachtu lze ošetřit standardními protiplísňovými prostředky.
4. Nečistoty omývejte běžnými saponáty.
5. Pro čištění plachty se nedoporučuje užívat čistící prostředky na bázi rozpouštědel.
6. Při drobném mechanickém poškození plachty (praskliny, trhliny a řezy) doporučujeme zajistit tato
poškození vysokopevnostní páskou.

8. Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku za to, že dodaná hala si uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní
dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a prodávajícím.
2. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém
stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data jejího převzetí Kupujícím.
3. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez
zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby dle objednávky.
4. Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u
zjevných vad nejpozději do 7 pracovních dnů od data zjištění vady.
5. V případě provedení montáže Kupujícím nebo třetí osobou, nenese Prodávající žádnou odpovědnost
za škody způsobení při provádění této montáže.
6. Prodávající neodpovídá za vady haly, které vzniknou v důsledku činnosti Kupujícího či jiných událostí,
zejména:
• v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě haly,
• důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů,
• provedením svévolných zásahů a změn haly nebo jeho násilným poškozením,
• vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů,
• poškozením či odcizením třetí osobou.

7. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena
pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku apod.), či vysoce hořlavých
materiálů jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů apod. Dále není vhodná pro
skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

9. Reklamace

1. Kupující je povinen zahájit reklamační řízení u zjevných vad haly nejpozději do 7 pracovních dnů od
data zjištění vady.
2. Kupující je povinen u případných skrytých vad haly tyto vady reklamovat během záruční doby. Vada je
Kupujícím oznámena včas, je-li Prodávajícímu oznámena kdykoliv během trvání záruční doby.
3. Prodejce má k dispozici lhůtu na vyřízení reklamace v délce trvání 30 dní ode dne uplatnění
reklamace.
4. Možnosti oznámení reklamace:
• e-mailovou zprávou přijatou na e-mail info@plachtova-hala.cz
• dopisem adresovaným na adresu Prodávajícího
5. Náležitosti oznámení:
• identifikace zákazníka – jméno zákazníka, adresa, příp. IČ
• identifikace zakázky – číslo objednávky
• stručný popis
• fotodokumentace

6. Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy,
telefonickým hovorem či písemné korespondence doručené na adresu Prodávajícího.
7. Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození haly z důvodů živelných pohrom, úmyslného
poškození, nebo poškození haly nesprávnou manipulací Kupujícím či třetí osobou.
8. Halu doručujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození apod.

10. Sankce

1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním termínů, nezaviněného prodlením Kupujícího, je
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny haly za
každý den prodlení. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a
dále v případě, že je dodavatel v prodlení s odevzdáním nesmontované haly, příp. smontované haly
dle
objednávky o více než 60 dní. Při případném nároku na vrácení zálohy, bude záloha vrácena ve lhůtě
60 dnů.
2. V případě nedodržení splatnosti konečné faktury je Prodávající oprávněn účtovat náhradu ve výši
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího
https://plachtova-hala.cz .  Právní vztahy
založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu.

2. Prodávající a Kupující prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich
vlastní volby poštou nebo e-mailem. V případě doručování poštou se korespondence považuje za
doručenou třetím dnem od jejího odeslání.